سرور

plan1

تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 3 Core of CPU پردازنده
 • 10.8 GHz پردازش اشتراکی
 • 2.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 4GB حافظه رم
 • 40 GB SSD NVMe هارد
plan2

تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 3 Core of CPU پردازنده
 • 10.8 GHz پردازش اشتراکی
 • 2.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 6GB حافظه رم
 • 70 GB SSD NVMe هارد
Plan3

تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 3 Core of CPU پردازنده
 • 10.8 GHz پردازش اشتراکی
 • 3 GHz پردازش اختصاصی
 • 8GB حافظه رم
 • 100 GB SSD NVMe هارد
Plan4

تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 4 Core of CPU پردازنده
 • 14.4 GHz پردازش اشتراکی
 • 3.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 12GB حافظه رم
 • 150 GB SSD NVMe هارد
Plan5

تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 4 Core of CPU پردازنده
 • 14.4 GHz پردازش اشتراکی
 • 4 GHz پردازش اختصاصی
 • 16GB حافظه رم
 • 200 GB SSD NVMe هارد